รีวิวหนังสือ Big Ideas for little Kids: Teaching Philosophy Through Children’s Literature

รีวิวหนังสือ Big Ideas for little Kids: Teaching Philosophy Through Children’s Literature

เขียนโดย Thomas E. Wartenberg

จัดพิมพ์โดย Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

 

  การสอนปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)  ฟังดูอาจไม่คุ้นหูสำหรับคนไทยแต่ในต่างประเทศการสอนปรัชญาสำหรับเด็กแพร่หลายเป็นอย่างมาก คำว่า “ปรัชญา” ทำให้ทุกสิ่งดูเป็นเรื่องยากและไม่เหมาะกับเด็ก แต่แท้จริงแล้วเด็กเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในตัว มีความสามารถในการคิด และมีความใฝ่รู้ ซึ่งเหมาะกับปรัชญา สิ่งนี้เองทำให้สอนปรัชญาได้แม้ในเด็กประถมวัย

           การสอนปรัชญาสำหรับเด็กมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาความคิดได้แบบเป็นเหตุเป็นผล ทำให้เด็กมีการตัดสินใจที่ดี เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

หนังสือที่ครบในเล่มเดียวสำหรับผู้ที่มีความสนใจจะสอนปรัชญาในเด็กระดับปฐมวัย เพราะหนังสือเล่มนี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งเป็นคุณพ่อและคุณครู มีข้อแนะนำในการเตรียมการสอน การใช้ภาษาให้เหมาะสม มีเรื่องเล่าเพื่อประกอบการสอนแยกหมวด ในหมวดต่างๆ ได้แก่ จริยศาสตร์ ปรัชญาการเมือง อภิปรัชญา ปรัขญาจิต ปรัชญาสิ่งแวดล้อม ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) ปรัชญาภาษา และสุนทรีย์ศาสตร์ พร้อมแนวทางติดตามหลังการสอน

 

หนังสือแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 การสอนปรัชญาในเด็กในเด็กประถมวัย

 1. นักปรัชญาตั้งแต่เกิด
 2. ฉันกลายเป็นครูสอนปรัชญาสำหรับเด็กได้อย่างไร
 3. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 4. “เกมส์” ของปรัชญา

ส่วนที่ 2 การเตรียมการสอน

 1. หลักสูตรปรัชญาเบื้องต้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
 2. การเตรียมการสอน
 3. การนำการอภิปรายทางปรัชญา

ส่วนที่ 3 เรื่องเล่า

 1. หนังสือเรื่อง Dragons and Giants สำหรับสอนจริยศาสตร์
 2. หนังสือเรื่อง Fredrick สำหรับสอนเรื่องสังคมและปรัชญาการเมือง
 3. หนังสือเรื่อง The Important Book สำหรับสอนอภิปรัชญา
 4. หนังสือเรื่อง The Wonderful Wizard of Oz สำหรับสอนเรื่องปรัชญาจิต
 5. หนังสือเรื่อง The Giving Tree สำหรับสอนปรัชญาสิ่งแวดล้อม
 6. หนังสือเรื่อง Morris the Moose สำหรับสอนญานวิทยา
 7. หนังสือเรื่อง Knuffle Bunny สำหรับสอนปรัชญาภาษา
 8. หนังสือเรื่อง Emily’s Art สำหรับสอนสุนทรียศาสตร์

ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์

 1. แนะนำกิจกรรมสำหรับติดตามหลังการปภิปราย
 2. บทสรุป

ปัจจุบันการคิดที่สำคัญมาก จากการประชุม Word Economic Forum 2020 โลกในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แรงงานต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ กว่า 50% ของแรงงานในตลาด การพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับโลกในอนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็น การสอนปรัชญามีหลักสูตรชัดเจนแพร่หลายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ช่วยพัฒนาการใช้เหตุผลและทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ และความเห็นอกเห็นใจ เหมาะสมกับโลกในอนาคต.  ( 3 เหตุผลที่คุณควรรู้จัก P4C)

บทควาที่เกี่ยวข้อง    7 ขั้นตอนการสอนปรัชญาสำหรับเด็ก

 

รายการหนังสือ