เกี่ยวกับเรา

 

**ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์**


พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Doctor of Philosophy, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Master of International Business University of Woolongong Australia
MIB, University of Woolongong Australia


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bechelor of Engineering (Electrical Engineering), Thammasat University
B Eng (EE) ), Thammasat University

 

Facebook………