แผนภาพ 6 ระดับของนักคิดเชิงวิพากษ์

การพัฒนาของการคิด เหมือทักษะด้านกีฬา จะมีลำดับเป็นขั้นๆ การเข้าใจในแต่ละลำดับขั้น จะช่วยให้สามารถสอนการคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ก้าวกระโดด ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ และพัฒนาการจะเป็นมิตรต่อสุขภาพจิตใจ 

6 ระดับของนักคิดเชิงวิพากษ์ มีดังนี้

นักคิดเชิงวิพากษ์ นักคิดเชิงวิพากษ์

 

แผนภาพ 6 ระดับนักคิดเชิงวิพากษ์
แผนภาพ 6 ระดับนักคิดเชิงวิพากษ์