วิธีสอนแบบโสเครติสกระตุ้นการคิดแบบวิพากษ์ได้อย่างไร?

            โสเครติสเป็นนักปรัชญาชาวกรีกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สิ่งหนึ่งที่โสเครติสได้นำเสนอและเป็นที่กล่าวถึงอยู่เสมอคือ วิธีการสอนแบบโสเครติส 

            อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจของการสอนแบบโสเครติส!

             มุมมองเรื่องความเป็นมนุษย์ของโสเครติสมีลักษณะเด่นในอดีตและยังคงความทันสมัยจนถึงปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว

             โสเครติสเชื่อว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมทางจิต การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดเป็นของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาคน จึงต้องมอบความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนได้คิด ด้วยการตั้งคำถามให้ผู้เรียนหาคำตอบ ไม่ใช่การให้ผู้เรียนท่องจำ จึงจะได้ความรู้อย่างแท้จริง

 

                ความลงตัวของการคิดและการสร้างอุปนิสัย

                การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิพากษ์ต้องอาศัยทักษะการคิดและอุปนิสัยเพื่อให้เป็นผู้เปิดใจ รับฟังผู้อื่น การสอนแบบโสเครติส ด้วยบทสนทนา (Dialogical Enquiry) ช่วยให้ผู้เรียนได้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล การกล้าแสดงอออก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

                ลักษณะคำถามแบบโสเครติสกับทักษะ Soft Skills

              ทักษะ Soft Skills เป็นทักษะที่สนับสนุนการการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในโลกอนาคต เนื่องด้วยลักษณะคำถามแบบโสเครติสที่เน้นความต่อเนื่อง ปลายเปิด มุ่งแสวงหาความคิดรวมกัน ค้นหาเหตุผลอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวที่สนทนา เข้าถึงคุณค่าของเรื่องราว และรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันยิ่งขึ้น 

             ชุดคำถามแบบโสเครติสจะมีหลายรูปแบบได้แก่ คำถามที่ต้องการความชัดเจน คำถามที่มุ่งหาเหตุผลและหลักฐาน คำถามที่แสวงหาทางเลือกอื่น คำถามที่ทดสอบนัยและผลที่ตามมา