ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก

สาระสำคัญของทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก มีดังนี้

  1. การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่ทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นดัชนีชี้พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล) โดยทางอ้อม
  2. การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลในแต่ละขั้นของพัฒนาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับการรู้คิดของบุคคลนั้น
  3. พัฒนาการทางจริยธรรม ถูกกำหนดเป็นระดับและขั้นตอนที่เป็นสากล

อ้างถึง

รองศาสตราจารย์จตุรพร ลิ้มมั่นจริง. จิตวิทยาเด็ก