ทฤษฎีจิตสังคมของอิริคสัน

บุคลิกภาพ  หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลที่เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์และการกระทำเพื่อเอาชนะความขัดแย้งและวิกฤติทางสังคม

 

อ้างถึง

รองศาสตราจารย์จตุรพร ลิ้มมั่นจริง. จิตวิทยาเด็ก