คำถามพื้นฐานการสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

การสะท้อนความคิดตนเอง หรือ การสะท้อนคิด (Reflective thinking ) คือกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ของตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น การสะท้อนความคิดตนเองจะให้ความสำคัญที่กระบวนตระหนักรู้ใน 3 หัวข้อด้วยกัน คือความรู้ ประสบการณ์ และความเชื่อของตัวเราเอง

 

การตั้งคำถามกับตนเองในทางบวก จะทำให้เราได้สื่อสารกับตนเองในเชิงบวก (Positive Self Talk) จะช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้เรารู้จักตนเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วย