ตั้งคำถามยิ่ง “เก่ง” จับใจความสำคัญยิ่ง “ดี”

จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ความรู้เกิดจากการสังเกต สงสัยใครรู้ในสิ่งรอบๆ เมื่อสงสัยก็จะเกิดคำถามและจะแสวงหาคำตอบ  หลังเรื่องเล่า นิทาน กิจกรรมหรือบทสนทนา การกระตุ้น  เด็กอาจจะตั้งคำถามเยอะแยะไปหมด จนไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้ดี แผนภาพข้างล่างนี้ไม่เพียงจะมาช่วยทำให้เด็กมีแนวทางตั้งคำถามที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้จับใจความสำคัญของเนื้อหาได้ดีขึ้น   และยังช่วยผู้ปกครองในการเห็นภาพร่วมบุคลิกของเด็ก ความสนใจของเด็กที่มีต่อเนื้อหาในด้านต่างๆ

แผนภาพมุมมอง 4 ด้าน เพื่อการตั้งคำถามให้ได้ประเด็น

  1. พิจารณาเนื้อหา – คำถามในรูปแบบนี้คือ คำถามเพื่อการเก็บข้อมูล ทำให้สามารถอธิบาย หรือเข้าใจสิ่งนั้นๆ ได้อย่างกระจ่างขึ้น
  2. ถามหาผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น – คำถามในรูปแบบนี้ สำหรับคนที่จะสนใจอยากหาตัวอย่างที่เป็นบุคคล ซึ่งจะช่วยให้รู้วิธีการ
  3. จินตนาการสิ่งที่เป็นไปได้ – คำถามในรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการออกแบบ คิดหาทางความเป็นไปได้ที่ใหม่
  4. แสวงหาร่วมกัน – คำถามในรูปแบบนี้ นำไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ เชิงลึก เป็นคำถามที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการอยู่ร่วมกัน

จับใจความสำคัญนิทาน

บทความที่คล้ายกัน คำถามพื้นฐานการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เครดิต How to Get Better Questions Faster จาก the Philosophy man